Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.)
Ο κ. Στράτος Παραδιάς, είναι ιδρυτής και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.
Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1983 με σκοπό να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ιδιοκτητών ακινήτων κάθε είδους, σε όλη τη χώρα, αλλά και τους απόδημους ιδιοκτήτες που διατηρούν περιουσία στην Ελλάδα, συνασπίζοντας όλα τα υπάρχοντα τότε σωματεία ιδιοκτητών ακινήτων.

Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. έχει σήμερα μέλη της πάνω από σαράντα τοπικά και κλαδικά σωματεία ιδιοκτητών από όλη την Ελλάδα, παλαιά και νεότερα, ενώ είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (Union Internationale de la Propriete Immobiliere - UIPI). της οποίας σημερινός Πρόεδρος από το 2005 είναι ο ίδιος ο κ. Παραδιάς.

Κατά την πολυετή διάρκεια της δράσης, των αγώνων και σημαντικών επιτυχιών, η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. αντιμετώπισε με επιμονή, αποφασιστικότητα αλλά και κοινωνική ευαισθησία, τα ζητήματα που συνδέονται με την ιδιοκτησία, την αξιοποίηση και την μεταβίβαση ακινήτων, επέδειξε διαρκή και αποτελεσματική δράση, συντόνισε και κινητοποίησε τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ελλάδα και οργάνωσε ή συμμετείχε πλήθος εθνικών και διεθνών συνεδρίων.

Βεβαίως η μεγαλύτερη επιτυχία της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και του κ. Παραδιά προσωπικά, ήταν η απελευθέρωση των επαγγελματικών μισθώσεων και των μισθώσεων κατοικιών από τις πολύχρονες ενοικιοστασιακές δεσμεύσεις και ως εκ τούτου η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς των μισθώσεων ακινήτων.